قدیسان واقعی آنهائی هستند

      که بعد از تحمل

       وحشتناکترین دردها

         و رنجها هنوز انسانند.........