«دلستانه» گزارش می دهد; نویسنده: دلستانه
انتقاد به تصمیمات ابراهیم رئیسی؛ کشور با این روش به پیش نمی‌رود