«دلستانه» گزارش می دهد; نویسنده: دلستانه
گوش شنوا؟با انفعال اکثریت و غلبه اقلیت، حکومت دارای قدرت لازم برای حل معضلات نخواهد بود روحانی: امروز شاهد فرصت‌سوزی هستیم| حاکمیت در اختیار یک اقلیت، دارای قدرت لازم برای حل معضلات داخلی و بین‌المللی نخواهد بو