«دلستانه» گزارش می دهد; نویسنده: دلستانه
پهپهدهای  روسیه ایرانی است.این خبر  یک ادعاست یا واقعیت یا یک مفهوم دورگه سیاسی................... ادعای کاخ سفید در آستانه سفر رئیسی به روسیه: ایران به ارسال پهپاد به روسیه ادامه می دهد و در مقابل، از مسکو، توقع حمایت دفاعی دارد