«دلستانه» گزارش می دهد; نویسنده: دلستانه
کار جهادی.....دیرعامل بهشت زهرا: ۵۰ هزار قبر برای زمان بحران پیش‌بینی کرده‌ایم