«دلستانه» گزارش می دهد; نویسنده: دلستانه
 قالیباف: مدیران اقتصادی کشور در باورهای انقلابی و کارآمدی مدیریتی ضعف دارند