«دلستانه» گزارش می دهد; نویسنده: دلستانه
شعر    امروز صبح که از خواب بیدار شدی،   نگاهت می کردم،